Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
TRAKYA'DA SANAYİLEŞME VE ÇEVRE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI (PDF Kitap

TRAKYA'DA SANAYİLEŞME VE ÇEVRE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI (PDF Kitap)

Liste Fiyatı : 0,00TL
0183
362351
TRAKYA'DA SANAYİLEŞME VE ÇEVRE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI (PDF Kitap)
TRAKYA'DA SANAYİLEŞME VE ÇEVRE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI (PDF Kitap)
0.00
 • Trakya‘da Kentsel Yerleşmeler, Gelişme Eğilimleri Ve Bölgesel Gelişmeledeki Rolleri Ferhan GEZİCİ
 • Trakya‘da Kentsel Yerleşimler Ve Gelişme Eğilimleri Figen EVCEN Ahmet GÜL
 • Trakya Bölgesindeki İllerin Göç Yapısı Ve Günümüzdeki Nüfusu Fisun ŞENER Bahar BAŞTİMUR
 • Edirne‘nin Kentleşme Sürecinde Yeni Konut Alanları Ve Planlama Sorunları Yard. Doç. Dr. Ayşe SİREL
 • Trakya Bölgesinde Kentleşmenin Tarım Topraklarına Etkisi Yard. Doç. Dr. Şaduman SAZAK
 • Trakya‘da Tarımsal Yapı Ve Ürün Profili Rıza GÜNDÜZ Asude ÖZAKSAY Gülay MUSTAFAOĞLU İbrahim MERAL
 • Trakya‘da Amaç Dışı Arazi Kullanılmasının Boyutları Ve Arazi Kullanım Planlaması Prof. Dr. Cemil CANGİR Arş. Gör. Duygu BOYRAZ
 • Trakya‘da Arazi Örtüsü Çalışması Nazan TEKSOY
 • Trakya‘nın Mevcut Orman Varlığı ve Ekolojik Önemi Arş. Gör. Ender MAKİNECİ
 • Trakya‘da Tarım ve Gümrük Birliği Ferzan AVŞAR
 • Trakya Bölgesi Tarımsal Yapı ve Özellikli Ürünler Profili İlyas ÖZLER Arap DİRİ
 • Trakya Bölgesindeki Sanayinin Yapısı ve Sektörel Dağılımı Merih GÜNEŞ Ali GÜNEŞ
 • Trakya‘da Tarıma Dayalı Sanayi ve Bu Sanayi İçinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Durumu Oğuzhan AKYILDIRIM
 • Trakya Su Potansiyeli, Kullanımı ve Suların Kirliliği Osman CANDEĞER
 • 1992 İmalat Sanayi Atık Envanteri Sonuçlarının Trakya ve Marmara Bölgesi Açısından İncelenmesi Gülsevil KAYA Sabahattin SARI
 • Trakya‘nın Çevre Sorunlarına Ekoloji Açısından Bakış Prof. Dr. M. Doğan KANTARCI
 • Trakya‘da Toprak Sanayinin Yarattığı Sorunlar ve Bu Sektörde Alınması Gerekli Önlemler Prof. Dr. Cemil CANGİR Arş. Gör. Orhan YÜKSEL Arş. Gör. Duygu BOYRAZ
 • Trakya‘da Gübre Kullanımı ve Çevre Kirliliği Prof. Dr. M. Turgut SAĞLAM
 • Tarım ve Çevre Sami SÜZER
 • Trakya‘da Orman-Köy İlişkileri, Ormanların Çevreye Etkileri ile Çevre Sorunlarına Çözüm Önerileri Orm. Yük. Müh. Erdem KAPLAN
 • Saray-Safaalan Kömürleri ile Çalıştırılacak Termik Santralın Trakya‘daki Kara Ekosistemleri Üzerine Olumsuz Etkileri Ar. Gör. Doğanay TOLUNAY
 • Işıklar Dağı‘nda Orman Alanlarının Tahribi ve Daraltılması İşlemlerinin Ekolojik Açıdan İrdelenmesi Uzman Orhan SEVGİ
 • Trakya‘da Erozyon Orm. Yük. Müh. Hüseyin BİRİNCİ
 • Türkiye‘nin Erozyonla Maruz Kaldığı Tehlike Gülay YAŞIN
 • Trakya‘da Sulak Alanlar Besim ÖZYURT
 • Yerleşim Yeri Katı Atıklarının Tarımda Değerlendirmesi Prof. Dr. Metin BAHTİYAR
 • Arıtma Çamurları, Nitelikleri ve Değerlendirme Olanakları Burcu TAŞATAR
 • Trakya‘da Kuş Konaklama Alanlarının Önemi ve Bunları Etkileyen Çevre Sorunları Asaf ERTAN
 • Trakya Bölgesinde Pestisit Kullanımı ve Pestisitlerin Çevre Üzerindeki Zararlı Etkileri Prof. Dr. Hasan Hayri TOK
 • Ergene Nehri ve Kollarının Evsel ve Endüstriyel Atıklarla Kirlenmesinin Tespiti Zir. Y. Müh. Ali GİDİRİŞLİOĞLU Zir. Y. Müh. Recep ÇAKIR Dr. Ferzan AVŞAR Prof. Dr. H. Hayri TOK Arş. Gör. Orhan YÜKSEL Yrd. Doç. Dr. Hüseyin EKİNCİ
 • Bir Çevre Kirleticisi Olarak Gürültü ve Tarımda Etki ve Sonuçları Prof. Dr. S. ARIN Arş. Gör. İ. ÇELEN Arş.Gör.G.ÇİÇEK
 • Kırsal Kalkınma ve Çevre İlişkileri Prof. Dr. İ.Hakkı İNAN Öğr. Gör. İlknur KUMKALE
 • Trakya‘da Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Çalışmaları Vicdan ALADAĞ Tarımsal Savaş ve Çevre İlişkisi Prof. Dr. S. ARIN Arş. Gör. İ. ÇELEN Aış. Gör. G. ÇİÇEK
 • Ziraat Mühendislerimizin Eğitim-Öğretim İstiham Sorunları ve Çözüm Önerileri Yrd.Doç.Dr. Aydın GÜREL Yrd. Doç.Dr.Gülgün KARAHALİL
 • Özel Çiftçi Örgütünün Kuruluşu ve Çalışması; Tekirdağ Alman Projesi Örneği Yrd. Doç.Dr. Aydın GÜREL
 • Zirai Mücadele İlaçlarının Çevreye Etkileri Uzm. Halim GÜMÜŞTEKİN
 • Edirne İlinde Kavakçılık Orhan YÜKSEL
 • Trakya‘da Ekolojik Ortam İçindeki Turistik Doğal Potansiyellerin Kullanımındaki ve Planlamasındaki Sorunlar Yard. Doç.Dr.Ayşe SİREL Arş.Gör. Sennur AKANSEL
 • Çevre-Peyzaj Mimarlığı ve Kentlerimiz Şaban YILMAZ Kentsel Yaşamda Rekreasyonun Önemi ve Kent Parkları Planlama İlkeleri Yrd. Doç.Dr.Aslı BAYÇIN KORKUT
 • Trakya‘da Sanayileşme v e Çevrenin Kentleşme Sorunlarının Kültür Bağlamında İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Nevnihal ERDOĞAN
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal Analizlerde Kullanımı Necdet ÇALIŞ
 • Adres Çerçevesi ve Harita Kullanımı Konusunda Diğer Kamu Kurumlarıyla İşbirliği Satı UYAR
 • Tekirdağ İli Çevre Sorunları Metin AYDIN
 • Edirne İli Çevre Sorunları Emel TÜLÜMEN
 • Türkiye‘de Sanayi Atıklarının Yönetiminde Başlıca Sorunları Dr. Caner ZANBAK Itır Bayazıt TUGAL
 • Su Kirliliği ve Ülkemizde Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin Uygulanışı Yakup ZEYREK
 • Türkiye‘de Atık Yönetimi Yalçın KARACA
 • Edirne İlindeki Sanayi ve Çevre İlişkisi Zir.Müh. Hamiyet ÖZÇELİKÇİ
 • Trakya Bölgesinde Bulunan Bitkisel Yağ Fabrikalarının Atıksularının Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği‘ne Uygunluğunun İncelenmesi Gıda Y.Müh. Abdi KÖSEM
 • Dondurma ve Margarin Fabrikası Atıksularının Oksijensiz (Anaerobik) Ortamda Arıtılması Metin ALBÜKREK
 • Deri Endüstrisi Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirlik Yaklaşımları Esra ATEŞ Emine Ubay ÇOKGÖR Erdem GÖRGÜN
 • Çorlu Deri Sanayinin Atıksularının İncelenmesi Şeyma SAĞLAM
 • Trakya Bölgesinde Değişik Sanayi Kuruluşlarındaki Gürültü ve İşçi Sağlığı Fazilet IŞIN
 • Karbondioksit Emisyonunun Azaltılmasında Hamitabat Kombine Çevrim Santralının Önemi Zeynel KÖKÇAM
 • Deri Sanayi ve Çorlu Mahmut YEŞİL
 • Trakya‘nın Önemi ve Ekonomik Geleceği Hüseyin ERKİN
 • Doğal Kaynakların Korunması Açısından Organize Sanayi Bölgelerinin Önemi İrfan ÖZCAN
 • Kırklareli O.S.B‘nin Çevre Etkisinin Değerlendirilmesi Gültekin HADİ
 • Trakya‘da Sanayileşme, Kalkınma ve Gelecek Dinçer METE
 • 7.nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çerçevesinde Marmara Bölgesi ve Trakya Dr. İnci ATAÇ
 • Tekirdağ‘da Sanayileşme ve Önlemler Kemal ASAL
 • Çerkezköy İlçesi Sanayi Sektörü, Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler Özkan TÜMER
 
Yayın No: 183

Kitabımız taranarak pdf halinde satışa açılmıştır.

Satın aldığınızda kitabın pdf dosyası mailinize gönderilecektir.

 • Açıklama
   • Trakya‘da Kentsel Yerleşmeler, Gelişme Eğilimleri Ve Bölgesel Gelişmeledeki Rolleri Ferhan GEZİCİ
   • Trakya‘da Kentsel Yerleşimler Ve Gelişme Eğilimleri Figen EVCEN Ahmet GÜL
   • Trakya Bölgesindeki İllerin Göç Yapısı Ve Günümüzdeki Nüfusu Fisun ŞENER Bahar BAŞTİMUR
   • Edirne‘nin Kentleşme Sürecinde Yeni Konut Alanları Ve Planlama Sorunları Yard. Doç. Dr. Ayşe SİREL
   • Trakya Bölgesinde Kentleşmenin Tarım Topraklarına Etkisi Yard. Doç. Dr. Şaduman SAZAK
   • Trakya‘da Tarımsal Yapı Ve Ürün Profili Rıza GÜNDÜZ Asude ÖZAKSAY Gülay MUSTAFAOĞLU İbrahim MERAL
   • Trakya‘da Amaç Dışı Arazi Kullanılmasının Boyutları Ve Arazi Kullanım Planlaması Prof. Dr. Cemil CANGİR Arş. Gör. Duygu BOYRAZ
   • Trakya‘da Arazi Örtüsü Çalışması Nazan TEKSOY
   • Trakya‘nın Mevcut Orman Varlığı ve Ekolojik Önemi Arş. Gör. Ender MAKİNECİ
   • Trakya‘da Tarım ve Gümrük Birliği Ferzan AVŞAR
   • Trakya Bölgesi Tarımsal Yapı ve Özellikli Ürünler Profili İlyas ÖZLER Arap DİRİ
   • Trakya Bölgesindeki Sanayinin Yapısı ve Sektörel Dağılımı Merih GÜNEŞ Ali GÜNEŞ
   • Trakya‘da Tarıma Dayalı Sanayi ve Bu Sanayi İçinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Durumu Oğuzhan AKYILDIRIM
   • Trakya Su Potansiyeli, Kullanımı ve Suların Kirliliği Osman CANDEĞER
   • 1992 İmalat Sanayi Atık Envanteri Sonuçlarının Trakya ve Marmara Bölgesi Açısından İncelenmesi Gülsevil KAYA Sabahattin SARI
   • Trakya‘nın Çevre Sorunlarına Ekoloji Açısından Bakış Prof. Dr. M. Doğan KANTARCI
   • Trakya‘da Toprak Sanayinin Yarattığı Sorunlar ve Bu Sektörde Alınması Gerekli Önlemler Prof. Dr. Cemil CANGİR Arş. Gör. Orhan YÜKSEL Arş. Gör. Duygu BOYRAZ
   • Trakya‘da Gübre Kullanımı ve Çevre Kirliliği Prof. Dr. M. Turgut SAĞLAM
   • Tarım ve Çevre Sami SÜZER
   • Trakya‘da Orman-Köy İlişkileri, Ormanların Çevreye Etkileri ile Çevre Sorunlarına Çözüm Önerileri Orm. Yük. Müh. Erdem KAPLAN
   • Saray-Safaalan Kömürleri ile Çalıştırılacak Termik Santralın Trakya‘daki Kara Ekosistemleri Üzerine Olumsuz Etkileri Ar. Gör. Doğanay TOLUNAY
   • Işıklar Dağı‘nda Orman Alanlarının Tahribi ve Daraltılması İşlemlerinin Ekolojik Açıdan İrdelenmesi Uzman Orhan SEVGİ
   • Trakya‘da Erozyon Orm. Yük. Müh. Hüseyin BİRİNCİ
   • Türkiye‘nin Erozyonla Maruz Kaldığı Tehlike Gülay YAŞIN
   • Trakya‘da Sulak Alanlar Besim ÖZYURT
   • Yerleşim Yeri Katı Atıklarının Tarımda Değerlendirmesi Prof. Dr. Metin BAHTİYAR
   • Arıtma Çamurları, Nitelikleri ve Değerlendirme Olanakları Burcu TAŞATAR
   • Trakya‘da Kuş Konaklama Alanlarının Önemi ve Bunları Etkileyen Çevre Sorunları Asaf ERTAN
   • Trakya Bölgesinde Pestisit Kullanımı ve Pestisitlerin Çevre Üzerindeki Zararlı Etkileri Prof. Dr. Hasan Hayri TOK
   • Ergene Nehri ve Kollarının Evsel ve Endüstriyel Atıklarla Kirlenmesinin Tespiti Zir. Y. Müh. Ali GİDİRİŞLİOĞLU Zir. Y. Müh. Recep ÇAKIR Dr. Ferzan AVŞAR Prof. Dr. H. Hayri TOK Arş. Gör. Orhan YÜKSEL Yrd. Doç. Dr. Hüseyin EKİNCİ
   • Bir Çevre Kirleticisi Olarak Gürültü ve Tarımda Etki ve Sonuçları Prof. Dr. S. ARIN Arş. Gör. İ. ÇELEN Arş.Gör.G.ÇİÇEK
   • Kırsal Kalkınma ve Çevre İlişkileri Prof. Dr. İ.Hakkı İNAN Öğr. Gör. İlknur KUMKALE
   • Trakya‘da Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Çalışmaları Vicdan ALADAĞ Tarımsal Savaş ve Çevre İlişkisi Prof. Dr. S. ARIN Arş. Gör. İ. ÇELEN Aış. Gör. G. ÇİÇEK
   • Ziraat Mühendislerimizin Eğitim-Öğretim İstiham Sorunları ve Çözüm Önerileri Yrd.Doç.Dr. Aydın GÜREL Yrd. Doç.Dr.Gülgün KARAHALİL
   • Özel Çiftçi Örgütünün Kuruluşu ve Çalışması; Tekirdağ Alman Projesi Örneği Yrd. Doç.Dr. Aydın GÜREL
   • Zirai Mücadele İlaçlarının Çevreye Etkileri Uzm. Halim GÜMÜŞTEKİN
   • Edirne İlinde Kavakçılık Orhan YÜKSEL
   • Trakya‘da Ekolojik Ortam İçindeki Turistik Doğal Potansiyellerin Kullanımındaki ve Planlamasındaki Sorunlar Yard. Doç.Dr.Ayşe SİREL Arş.Gör. Sennur AKANSEL
   • Çevre-Peyzaj Mimarlığı ve Kentlerimiz Şaban YILMAZ Kentsel Yaşamda Rekreasyonun Önemi ve Kent Parkları Planlama İlkeleri Yrd. Doç.Dr.Aslı BAYÇIN KORKUT
   • Trakya‘da Sanayileşme v e Çevrenin Kentleşme Sorunlarının Kültür Bağlamında İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Nevnihal ERDOĞAN
   • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal Analizlerde Kullanımı Necdet ÇALIŞ
   • Adres Çerçevesi ve Harita Kullanımı Konusunda Diğer Kamu Kurumlarıyla İşbirliği Satı UYAR
   • Tekirdağ İli Çevre Sorunları Metin AYDIN
   • Edirne İli Çevre Sorunları Emel TÜLÜMEN
   • Türkiye‘de Sanayi Atıklarının Yönetiminde Başlıca Sorunları Dr. Caner ZANBAK Itır Bayazıt TUGAL
   • Su Kirliliği ve Ülkemizde Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin Uygulanışı Yakup ZEYREK
   • Türkiye‘de Atık Yönetimi Yalçın KARACA
   • Edirne İlindeki Sanayi ve Çevre İlişkisi Zir.Müh. Hamiyet ÖZÇELİKÇİ
   • Trakya Bölgesinde Bulunan Bitkisel Yağ Fabrikalarının Atıksularının Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği‘ne Uygunluğunun İncelenmesi Gıda Y.Müh. Abdi KÖSEM
   • Dondurma ve Margarin Fabrikası Atıksularının Oksijensiz (Anaerobik) Ortamda Arıtılması Metin ALBÜKREK
   • Deri Endüstrisi Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirlik Yaklaşımları Esra ATEŞ Emine Ubay ÇOKGÖR Erdem GÖRGÜN
   • Çorlu Deri Sanayinin Atıksularının İncelenmesi Şeyma SAĞLAM
   • Trakya Bölgesinde Değişik Sanayi Kuruluşlarındaki Gürültü ve İşçi Sağlığı Fazilet IŞIN
   • Karbondioksit Emisyonunun Azaltılmasında Hamitabat Kombine Çevrim Santralının Önemi Zeynel KÖKÇAM
   • Deri Sanayi ve Çorlu Mahmut YEŞİL
   • Trakya‘nın Önemi ve Ekonomik Geleceği Hüseyin ERKİN
   • Doğal Kaynakların Korunması Açısından Organize Sanayi Bölgelerinin Önemi İrfan ÖZCAN
   • Kırklareli O.S.B‘nin Çevre Etkisinin Değerlendirilmesi Gültekin HADİ
   • Trakya‘da Sanayileşme, Kalkınma ve Gelecek Dinçer METE
   • 7.nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çerçevesinde Marmara Bölgesi ve Trakya Dr. İnci ATAÇ
   • Tekirdağ‘da Sanayileşme ve Önlemler Kemal ASAL
   • Çerkezköy İlçesi Sanayi Sektörü, Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler Özkan TÜMER
    
   Yayın No: 183

   Kitabımız taranarak pdf halinde satışa açılmıştır.

   Satın aldığınızda kitabın pdf dosyası mailinize gönderilecektir.

   Stok Kodu
   :
   0183
   Sayfa Sayısı
   :
   640
   Basım Yeri
   :
   Çorlu
   Basım Tarihi
   :
   1996
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   0,00   
   0,00   
   2
   0,00   
   0,00   
   3
   0,00   
   0,00   
   6
   0,00   
   0,00   
   9
   0,00   
   0,00   
   QNB Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   0,00   
   0,00   
   2
   0,00   
   0,00   
   3
   0,00   
   0,00   
   6
   0,00   
   0,00   
   9
   0,00   
   0,00   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   0,00   
   0,00   
   2
   0,00   
   0,00   
   3
   0,00   
   0,00   
   6
   0,00   
   0,00   
   9
   0,00   
   0,00   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   0,00   
   0,00   
   2
   0,00   
   0,00   
   3
   0,00   
   0,00   
   6
   0,00   
   0,00   
   9
   0,00   
   0,00   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   0,00   
   0,00   
   2
   0,00   
   0,00   
   3
   0,00   
   0,00   
   6
   0,00   
   0,00   
   9
   0,00   
   0,00   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   0,00   
   0,00   
   2
   0,00   
   0,00   
   3
   0,00   
   0,00   
   6
   0,00   
   0,00   
   9
   0,00   
   0,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   0,00   
   0,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat